logo
O szkole

Rys ogólny

      Podstawę działalności Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich stanowi jej Statut. Placówka umożliwia wszechstronny rozwój i kształcenie, uczy poszanowania tradycji wzorem patronów P. i A. Wilkońskich, krzewi mądrze pojęty patriotyzm w celu nabycia przez wychowanków cech nowoczesnego Polaka i Europejczyka.
     Szkoła, realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Położenie

     Szkoła usytuowana jest w centrum wsi, u zbiegu ulic: Poznańskiej i S. Karalusa. Od głównej drogi odgradza ją  pas zieleni. Łączna powierzchnia obejmuje 3,5 ha: budynki, pięknie otoczone drzewami boisko sportowe oraz plac zabaw. Nie opodal znajduje się teren rekreacyjno-wypoczynkowy, którego sąsiedztwo podnosi atrakcyjność placówki.

Znaki szczególne

     Szkoła ma charakter środowiskowy. Uczniowie rekrutują się głównie z Siekierek, tylko nieznaczny procent pochodzi z innych miejscowości. Zaletami instytucji są jej wielopokoleniowość i kameralność. Taka struktura tworzy niemal rodzinną atmosferę. Brak anonimowości korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa i jakość nauczania. Sprzyja również wielokierunkowemu rozwojowi uczniów.
     Dobry klimat budują również rodzice (niejednokrotnie absolwenci tej placówki), którzy poprzez swoje dzieci i wnuki odczuwają długotrwałą więź z tym miejscem.

Oferta edukacyjna – zajęcia obowiązkowe

     W  Szkole Podstawowej  pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska. Priorytetem w statutowej działalności jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego  i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. W trakcie procesu edukacyjnego nabywają umiejętności samodzielnego myślenia i współpracy w grupie. Stawiane uczniom wyzwania pomagają im sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce.
     W sferze wychowawczej działania obejmują wpajanie wartości uniwersalnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw drugiego człowieka.
     Uczniowie mogą brać udział w wielu konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych
na poziomie szkoły, gminy oraz pod auspicjami Kuratorium w Poznaniu. Każdego roku odbywa się także publiczna prezentacja projektu gimnazjalistów.
     W ramach zajęć obowiązkowych organizuje się wycieczki przedmiotowe do teatru, do kina, do muzeum, krajoznawcze.

Oferta edukacyjna  - języki obce nowożytne

     Placówka umożliwia naukę dwóch języków obcych. Język angielski wprowadza się już w oddziale przedszkolnym i kontynuuje w szkole podstawowej . Edukacja w zakresie języka niemieckiego rozpoczyna się w klasie siódmej i trwa do ukończenia szkoły.  

Zajęcia pozalekcyjne

     Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w wielu bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym i edukacyjnym.     
     Uczniom mającym specjalne potrzeby edukacyjne oferuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne.

Kultura i rozrywka

     Zgodnie z wieloletnią tradycją w szkole odbywają są liczne imprezy okolicznościowe i rozrywkowe. Zwracając szczególną uwagę na propagowanie zachowań prozdrowotnych, w grudniu szkolny klub PCK organizuje Mikołajkową Promocję Zdrowia, podczas której uczniowie wykazują się znajomością zagadnień związanych z higieną osobistą i zdrowym odżywianiem, prezentują humorystyczne scenki i rozwiązują zagadki. Niebywałą nagrodę stanowi przybycie św. Mikołaja z upominkami.
     Grudniowy Kiermasz Świąteczny obrazuje twórczy wkład rodziców w życie szkolne. Przygotowane przez dzieci i młodzież drobiazgi o tematyce świątecznej szybko znajdują nabywców wśród lokalnej społeczności.
     Warto także wymienić wyczekiwany z utęsknieniem przez seniorów Dzień Babci i Dziadka. Wokalno-taneczne popisy wnuków zawsze spotykają się z ogromnym aplauzem i życzliwością. To prosta, ale skuteczna droga budowania solidarności międzypokoleniowej.
     W kalendarz imprez na stałe wpisują się rozmaite uroczystości patriotyczne o charakterze lokalnym i państwowym ( 11 Listopada, 3 Maja, rocznica zrzutu w Janowie, capstrzyk kostrzyński, itp.).
     Pozytywne efekty wychowawcze uzyskuje się poprzez funkcjonowanie wolontariatu,
w ramach którego młodzież organizuje zbiórki żywności.
     Znakomitą okazją do wyławiania muzycznych talentów jest konkurs Zostań gwiazdą. W kolejnym etapie najlepsi rywalizują o palmę pierwszeństwa w Kostrzynie.
     Czas wolny uczniowie mogą spędzać  bawiąc się na dyskotekach, balikach i zajęciach rekreacyjno-sportowych.

Osiągnięcia uczniów

     Co roku spośród absolwentów Szkoły Podstawowej  wyłaniany jest uczeń, który uzyskał najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Nadany mu zostaje honorowy tytuł „Prymusa Szkoły”, a jego fotografię umieszcza się w szkolnej galerii.
     Dzieci i młodzież naszej placówki mają na swoim koncie szereg sukcesów sportowych, plastycznych, muzycznych, językowych (język polski, język angielski), recytatorskich, matematycznych, geograficznych i innych.


kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna